PROGRAM TV
GRA
POKAŻ/UKRYJ
PROGRAM TV

Przed rozpoczęciem korzystania z programów TVN w telewizji interaktywnej, prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej oraz polityki prywatności.

W związku z oferowaniem przez TVN programów w telewizji interaktywnej (tzw. HbbTV - Hybrid broadcast broadband TV) TVN ma możliwość zbierania danych technicznych dotyczących Twojego urządzenia końcowego (np. odbiornika telewizyjnego obsługującego funkcjonalność telewizji interaktywnej). Dane takie mogą obejmować rodzaj urządzenia, adres IP, identyfikatory z plików „cookies”, informacje o czasie korzystania przez Ciebie z programów TVN, oraz sposobie Twojej interakcji z tymi programami.

Administratorem tych danych jest TVN Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa. Możesz skontaktować się z administratorem pisząc na adres korespondencyjny lub na adres email: iod@tvn.pl.

TVN wykorzystuje Twoje dane na podstawie swojego prawnie usprawiedliwionego interesu, wyłącznie w celu prowadzenia pomiarów i statystyk Twojego korzystania z oferowanych przez TVN usług w telewizji interaktywnej oraz w celu ulepszania tych usług oraz wykorzystywanej technologii. Twoje dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych TVN lub podmiotów trzecich, a także nie będą wykorzystywane do profilowania.

Twoje dane nie są udostępniane przez TVN podmiotom trzecim poza przypadkami, w których takie udostępnienie jest niezbędne dla świadczenia usług oraz dostarczania programów przez TVN w ramach telewizji interaktywnej. Więcej informacji o tym kto może mieć dostęp do Twoich danych znajdziesz w polityce prywatności.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przez TVN przysługuje Ci szereg uprawnień, które są opisane w polityce prywatności. W szczególności przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez TVN ze względu na Twoją szczególną sytuację. W tym celu prosimy o kontakt z TVN poprzez email: iod@tvn.pl.

W związku z korzystaniem z usługi telewizji interaktywnej oferowanej przez TVN, na Twoim urządzeniu końcowym będą także zapisywane informacje poprzez tzw. pliki „cookies”. Więcej informacji w tym zakresie uzyskasz w polityce prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z Programów w technologii HbbTV rekomendowane jest, abyś zapoznał/a się ze sposobem zarządzania zapisywaniem plików „cookies” w Twoim urządzeniu końcowym, a także skonfigurował/a je w preferowany przez siebie sposób. Brak dokonania przez Ciebie zmian w ustawieniach urządzenia końcowego skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” z równoczesnym korzystaniem przez Ciebie z usług telewizji interaktywnej oferowanych przez TVN będziemy traktować jako Twoją zgodę na wykorzystanie plików „cookies”.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania przez TVN Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI TVN DLA EMISJI PROGRAMÓW W SYSTEMIE HBBTV

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którym TVN S.A. (dalej: TVN) udostępnia treści telewizyjne (dalej: „Programy”) w technologii HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV). Technologia HbbTV umożliwia TVN przesyłanie Programów oraz powiązanych z nimi funkcjonalności z wykorzystaniem cyfrowej komunikacji poprzez sieć Internet. HbbTV pozwala użytkownikowi na większą interaktywność z Programami, np. poprzez wyświetlanie dodatkowych informacji o Programie, udział w głosowaniach organizowanych w ramach Programów itd.

W związku z oferowaniem Programów w technologii HbbTV TVN ma możliwość zbierania danych technicznych dotyczących urządzenia końcowego z którego korzysta użytkownik (np. adres IP, identyfikatory z instalowanych plików „cookies”), które mogą być traktowane jako dane osobowe użytkownika. W związku z tym w niniejszej polityce TVN wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane dotyczące użytkowników Programów (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane. Ponieważ w obecnym kształcie oferowana przez TVN usługa udostępniania Programów w technologii HbbTV ma charakter pilotażowy, zakres zbieranych danych o Użytkownikach jest ograniczony, a ich przetwarzanie ograniczone jest do celów statystycznych i analitycznych, umożliwiających dalsze ulepszanie usługi. W przypadku zmiany zakresu zbieranych danych osobowych, niniejsza polityka zostanie odpowiednio dostosowana.

Przed rozpoczęciem korzystania z Programów w technologii HbbTV, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej polityki prywatności.

II. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ TVN

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Programów jest TVN Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa (dalej: „Administrator”). TVN przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

Podczas udostępniania Użytkownikom Programów poprzez technologię HbbTV TVN nie zbiera żadnych danych pozwalających na ustalenie tożsamości Użytkownika (tj. imię, nazwisko, adres, PESEL itd.). Dane gromadzone przez TVN obejmują wyłącznie informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Programami. Informacje te obejmują tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie, rodzaj urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Użytkownika oraz dane na temat statystyki oglądalności Programów. W szczególności TVN może zbierać dane o rozpoczęciu i zakończenia oglądania Programów przez Użytkownika, czasie spędzonym na oglądanie Programów, jakie treści wyświetlał Użytkownik, z jakich funkcjonalności Programów korzystał itd. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie oferty programowej TVN. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Programów i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane Użytkowników przetwarzane są w celu prowadzenia pomiaru korzystania przez Użytkowników z Programów, prowadzenia badań i analiz dotyczących oferowanych usług oraz wykorzystywanej technologii HbbTV, a także w celu ulepszania treści Programów oraz sposobów ich dostarczania Użytkownikom.

Podstawą prawną przetwarzania danych dotyczących Użytkownika przez Administratora jest jego prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie analityki aktywności Użytkowników w odniesieniu do Programów w celu ulepszania oferty programowej TVN, a także wykorzystywanej w tym celu technologii. Działania te realizowane są także w interesie i na korzyść samych Użytkowników. Ograniczony zakres zbieranych danych, który obejmuje jedynie dane techniczne urządzenia Użytkownika oraz nie zawiera danych sensytywnych, a także wykorzystywanie ich jedynie w celach analitycznych oraz ulepszania usług również uzasadnia interes TVN w przetwarzaniu danych.

Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez TVN na podstawie uzasadnionego interesu. Przy rozpatrywaniu sprzeciwu TVN uwzględni indywidualną sytuację Użytkownika oraz uwzględni sprzeciw wówczas, gdy prawa i wolności użytkownika okażą się nadrzędne wobec interesów TVN. Prawo sprzeciwu Użytkownik może realizować pisząc do Administratora na adres email: iod@tvn.pl.

IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

TVN nie udostępnia danych osobowych dotyczących Użytkowników podmiotom trzecim, poza przypadkami, w których takie udostępnienie jest niezbędne dla świadczenia usług oraz dostarczania programów przez TVN poprzez technologię HbbTV.

Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta TVN w celu dostarczania Programów Użytkownikom. Kategorie takich odbiorców obejmują: podmioty zapewniające usługi hostingu, operatorów telekomunikacyjnych, operatorów multipleksów telewizyjnych. W takich przypadkach TVN zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przez dostępem osób nieuprawnionych.

Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów TVN lub praw innych Użytkowników.

TVN nie przetwarza danych osobowych Użytkowników poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane takie mogą być jednak przetwarzane poza tym obszarem przez partnerów TVN. W tym celu rekomendowane jest zapoznanie się z politykami prywatności partnerów wymienionymi w punkcie VII. niniejszej polityki.

V. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez TVN w ramach oferowania Programów poprzez HbbTV:

1. Prawo dostępu do danych osobowych: Na wniosek Użytkownika TVN potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych.

2. Prawo do sprostowania danych osobowych: W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od TVN ich sprostowania lub uzupełnienia.

3. Prawo do usunięcia danych osobowych: W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od TVN usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez TVN (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez TVN).

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać od TVN czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania TVN nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych Użytkownika.

5. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez TVN jego danych osobowych, kiedy TVN przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika,

Użytkownik może wykonywać swoje uprawnienia wysyłając odpowiednią prośbę drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@tvn.pl

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

TVN przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jedynie wówczas, kiedy obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

VII. INFORMACJA O PLIKACH „COOKIES”

Podczas udostępniania Programów z wykorzystaniem technologii HbbTV stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (dalej: „pliki cookies”). Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Programów. Za ich pomocą dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie korzystania z Programów.

TVN wykorzystuje pliki „cookies” wysyłane z własnych domen, a także pliki „cookies” umieszczane przez partnerów TVN. Wśród plików „cookies” umieszczanych przez TVN, są pliki pozwalające na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego oglądania Programów, w celu zapamiętania ustawień dokonanych przez Użytkownika.

Na urządzeniu końcowym Użytkownika umieszczane są także pliki „cookies” partnerów TVN, którzy świadczą usługi związane z analityką aktywności Użytkowników w odniesieniu do Programów oferowanych przez TVN. W tym celu pliki „cookies” umieszczane są przez firmę Google Inc., w ramach usługi Google Analytics oraz firmę Gemius S.A., w ramach usług Gemius Stream oraz Gemius Traffic. Zbierane przez te firmy dane mają charakter wyłącznie techniczny (np. adres IP urządzenia) oraz służą tworzeniu raportów o korzystaniu przez Użytkowników z Programów. Więcej informacji o tym, w jaki sposób nasi partnerzy korzystają z danych Użytkowników można znaleźć w ich politykach prywatności:

  • https://policies.google.com/privacy?hl=pl (Google)
  • https://www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html (Gemius)

Możliwość usuwania plików “cookies” z urządzenia końcowego Użytkownika jest uzależniona od modelu urządzenia oraz udostępnionych w nim funkcjonalności. W celu uzyskania informacji o tym czy istnieje możliwość usuwania plików “cookies” z urządzenia końcowego, a także o sposobie ich usuwania, Użytkownik powinien skontaktować się z producentem swojego urządzenia końcowego, z którego korzysta dla odbioru Programów TVN.

Przed rozpoczęciem korzystania z Programów w technologii HbbTV rekomendowane jest także zapoznanie się przez Użytkownika ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa oraz zarządzania zapisywaniem plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika, a także skonfigurowanie ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanego urządzenia końcowego w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach urządzenia końcowego skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Programów oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej polityce.

VIII. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

Informacje dotyczące Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. TVN zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

IX. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności. W przypadku istotnej zmiany zasad przetwarzania danych przez Administratora, Użytkownicy zostaną poinformowani o treści nowej polityki prywatności.

X. KONTAKT ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez TVN należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@tvn.pl, lub pisemnie na adres: TVN S.A., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa. Kontakt z inspektorem danych osobowych TVN S.A. jest możliwy pod adresem DPO@discovery.com.

W przypadkach, w których Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez TVN lub podjętymi działaniami, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2019-02-22 1614
vt.arbyh